Na tejto stránke sa môžete zaregistrovať ako vlastník objektu.

Pre registráciu je potrebné vyplniť registračný formulár nižšie. Povinné polia sú označené *.
Ak sa chcete zaregistrovať ako užívateľ už existujúceho vlastníka objektov (teda napr. ako zamestnanec už zaregistrovanej firmy), obráťte sa na Vášho administrátora vlastníka objektu.

Údaje o vlastníkovi objektov
:
-- Vyberte štát vlastníka objektov --
Albánsko
Andorra
Belgicko
Bielorusko
Bosna a Herzegovina
Bulharsko
Česká Republika
Dánsko
Estónsko
Európa
Farské ostrovy
Fínsko
Francúzska Republika
Francúzsko, európska časť
Gibraltár
Grécko
Holandsko
Chorvátsko
Írsko
Island
Lichtenštajnské kniežatstvo
Litva
Lotyšsko
Luxemburg
Macedónsko
Maďarsko
Malta
Moldavská Republika
Monako
Nemecko
Nórsko
Ostrovy Svalbard a Jan Mayen
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
San Marino
Slovensko
Slovinsko
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Srbsko a Čierna Hora
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taliansko
Ukrajina
Vatikánsky mestský štát
:
:
-- Vyberte právnu formu vlastníka objektov --
Akciová spoločnosť
Družstvo
Európska spoločnosť
Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
Iná organizácia verejnej správy
Komanditná spoločnosť
Nešpecifikovaná právna forma
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri
Príspevková organizácia
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štátny podnik
Verejná obchodná spoločnosť
Verejnoprávna inštitúcia
Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR
Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR
Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby
Zatiaľ neurčené
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Adresa sídla vlastníka objektov
:
-- Vyberte kraj --
Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj
:
-- Vyberte okres --
:
-- Vyberte mesto/obec --
:
:
(vlastné ) :
-- Vyberte PSČ --
Poštová adresa vlastníka objektov je rovnaká ako jeho sídlo
Kontakty
:
:
:
Údaje o administrátorskom účte vlastníka objektov
:
Bez titulu pred menom
abs. v. š.
akad. arch.
akad. mal.
akad. soch.
arch.
Bc.
doc.
Dr.
Ing.
Ing. arch.
JUDr.
MDDr.
Mgr.
Mgr. art.
MUDr.
MVDr.
PaedDr.
PharmDr.
PhDr.
PhMr.
prof.
prom. biol.
prom. ek.
prom. fil.
prom. filol.
prom. fyz.
prom. geog.
prom. geol.
prom. hist.
prom. chem.
prom. knih.
prom. logop.
prom. mat.
prom. nov.
prom. ped.
prom. pharm.
prom. práv.
prom. psych.
prom. vet.
prom. zub.
RNDr.
RSDr.
ThDr.
ThLic.
:
:
:
Bez titulu za menom
ArtD.
CSc.
DiS
DiS.art
doc.
DrSc.
PhD.
prof.
:
:
-- Vyberte preferovaný jazyk --
English language
Slovenský jazyk
:
:
:
:
: Heslo musí obsahovať min. 8 znakov,
min.: 1 [A-Z], 1 [a-z], 1 [0-9], [!@#$%^&*()+].
Heslo nesmie obsahovať prihlasovacie meno.
:
Podmienky použitia

Podmienky použitia webového portálu "Integrovaný monitoring bodových zdrojov znečistenia podzemných vôd"

Upozornenie: Skôr ako začnete používať tento webový portál, pozorne si prečítajte podmienky použitia ( ďalej len "podmienky" ). Prístupom na tento portál a jeho používaním súhlasíte s nižšie uvedenými podmienkami. Ak nesúhlasíte s podmienkami, alebo tento portál nie je pre Vás určený, nepoužívajte tento portál.
 1. Úvodné ustanovenia:
  1. tento portál je určený len firmám, organizáciám a osobám, ktoré boli vyzvané Ministerstvom životného prostredia ( ďalej len MŽP )alebo Výskumným ústavom vodného hospodárstva ( ďalej len VÚVH ) využívať tento portál za účelom napĺňania celoslovenskej referenčnej databázy: "Integrovaný monitoring bodových zdrojov znečistenia podzemných vôd" ( ďalej len Monitoring )
  2. prevádzkovateľom tohto portálu je VÚVH v spolupráci s firmou JTS spol. s r.o. , ktorá je autorom tohto portálu.
 2. Používanie portálu:
  1. používaním ľubovoľnej služby prevádzkovanej na portáli Monitoring súhlasíte s týmito podmienkami použitia. Vaše pokračujúce používanie služieb tohto portálu Monitoring ustanovuje váš súhlas so všetkými uvedenými podmienkami, pravidlami a poznámkami. Nič iné okrem týchto podmienok vám nedáva právo na používanie ľubovoľnej služby tohto portálu. VÚVH a JTS spol. s r.o. si vyhradzujú právo na zmenu pravidiel, podmienok a poznámok, na základe ktorých sú poskytované služby portálu Monitoring. Používatelia portálu Monitoring sú zodpovední za pravidelné prezeranie týchto pravidiel, podmienok a poznámok a taktiež ďalších pravidiel nachádzajúcich sa v celom portáli Monitoring
  2. Prevádzkovateľ rešpektuje právo používateľa na ochranu súkromia v súlade s platnou legislatívou. Kontaktné informácie ako sú mená a priezviská, adresy, telefónne čísla, čísla faxov a e-mailové adresy zadávané v špecifických formulároch slúžia len na to, na čo boli určené, pričom ďalej nebudú nijako inak použité. Prevádzkovateľ dané informácie nepredáva, neprenajíma, ani inak neposkytuje žiadnym ďalším tretím stranám.
 3. Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa:
  1. prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá inej strane za žiadne priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody vyplývajúce z používania portálu Monitoring, z nemožnosti používať portál Monitoring alebo z výsledkov používania portálu Monitoring, akýchkoľvek webových stránok prepojených portálom Monitoring alebo materiálov, informácií alebo služieb ktorejkoľvek služby alebo stránky portálu Monitoring, a to aj vtedy, keď prevádzkovateľ bol dopredu upozornený na možnosť vzniku takýchto škôd.
 4. Práva priemyselného a iného duševného vlastníctva
  1. portál Monitoring predstavuje hodnotnú sústavu informácií, pričom obsah uložených informácií používateľmi do databázy je duševným vlastníctvom VUVH ako prevádzkovateľom portálu Monitoring a autorské práva a web design patria firme JTS spol. s r.o. ako autorovi a tvorcovi portálu Monitoring.
 5. Ostatné ustanovenia:
  1. Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke www.vuvh.sk v sekcii Informačný servis/osobné údaje .
  2. tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 25.05.2018.
Prečítal som si, rozumiem a súhlasím s horeuvedenými Podmienkami používania.