Podmienky použitia webového portálu "Integrovaný monitoring bodových zdrojov znečistenia podzemných vôd"

Upozornenie: Skôr ako začnete používať tento webový portál, pozorne si prečítajte podmienky použitia ( ďalej len "podmienky" ). Prístupom na tento portál a jeho používaním súhlasíte s nižšie uvedenými podmienkami. Ak nesúhlasíte s podmienkami, alebo tento portál nie je pre Vás určený, nepoužívajte tento portál.
 1. Úvodné ustanovenia:
  1. tento portál je určený len firmám, organizáciám a osobám, ktoré boli vyzvané Ministerstvom životného prostredia ( ďalej len MŽP )alebo Výskumným ústavom vodného hospodárstva ( ďalej len VÚVH ) využívať tento portál za účelom napĺňania celoslovenskej referenčnej databázy: "Integrovaný monitoring bodových zdrojov znečistenia podzemných vôd" ( ďalej len Monitoring )
  2. prevádzkovateľom tohto portálu je VÚVH v spolupráci s firmou JTS spol. s r.o. , ktorá je autorom tohto portálu.
 2. Používanie portálu:
  1. používaním ľubovoľnej služby prevádzkovanej na portáli Monitoring súhlasíte s týmito podmienkami použitia. Vaše pokračujúce používanie služieb tohto portálu Monitoring ustanovuje váš súhlas so všetkými uvedenými podmienkami, pravidlami a poznámkami. Nič iné okrem týchto podmienok vám nedáva právo na používanie ľubovoľnej služby tohto portálu. VÚVH a JTS spol. s r.o. si vyhradzujú právo na zmenu pravidiel, podmienok a poznámok, na základe ktorých sú poskytované služby portálu Monitoring. Používatelia portálu Monitoring sú zodpovední za pravidelné prezeranie týchto pravidiel, podmienok a poznámok a taktiež ďalších pravidiel nachádzajúcich sa v celom portáli Monitoring
  2. Prevádzkovateľ rešpektuje právo používateľa na ochranu súkromia v súlade s platnou legislatívou. Kontaktné informácie ako sú mená a priezviská, adresy, telefónne čísla, čísla faxov a e-mailové adresy zadávané v špecifických formulároch slúžia len na to, na čo boli určené, pričom ďalej nebudú nijako inak použité. Prevádzkovateľ dané informácie nepredáva, neprenajíma, ani inak neposkytuje žiadnym ďalším tretím stranám.
 3. Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa:
  1. prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá inej strane za žiadne priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody vyplývajúce z používania portálu Monitoring, z nemožnosti používať portál Monitoring alebo z výsledkov používania portálu Monitoring, akýchkoľvek webových stránok prepojených portálom Monitoring alebo materiálov, informácií alebo služieb ktorejkoľvek služby alebo stránky portálu Monitoring, a to aj vtedy, keď prevádzkovateľ bol dopredu upozornený na možnosť vzniku takýchto škôd.
 4. Práva priemyselného a iného duševného vlastníctva
  1. portál Monitoring predstavuje hodnotnú sústavu informácií, pričom obsah uložených informácií používateľmi do databázy je duševným vlastníctvom VUVH ako prevádzkovateľom portálu Monitoring a autorské práva a web design patria firme JTS spol. s r.o. ako autorovi a tvorcovi portálu Monitoring.
 5. Ostatné ustanovenia:
  1. Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke www.vuvh.sk v sekcii Informačný servis/osobné údaje .
  2. tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 25.05.2018.